LGV

Expect the Unexpected

For the man of my dreams and my reality…….Happy B’day Guru!

என் தந்தை தோழன் ஒன்றான ஆணை நான் கண்டு கொண்டேன்…….அன்பே என் காலை மாலை உன்னாலே உன்னாலே தோன்றும் என் வாழ்வில் நுட்பமாக வந்தாயே நில்லாமல் ஓடி ஓடி நான் தேடும் என் தேடல் நீதான் சொல்லாத ஊடல் கூடல் தந்தாயே … Continue reading

Featured · 1 Comment

Happy Diwali

Featured · Leave a comment

Zindagi Gulzar Hai

If you are wondering if this post is going to be a review of the famous Pakistani serial, “Zindagi Gulzar Hai,” it’s not. That said ,it was a good drama … Continue reading

Featured · 1 Comment

To the first man in my life

Yup….my dad! Having a dad like you – a man who lived by example, a supportive and doting husband, a loving father and grandfather and most of all a gr8 … Continue reading

Featured · 1 Comment

Growing Pains!

Every now and then G & I end up reminiscing about the craaazzzy choices that we both have made, our own and collective choices. And usually its me who goes in … Continue reading

Featured · 3 Comments

Happy B’day to my Sister (in-law)

Thinking of you brings a smile to my face…..is it b’cos of your zest for life….or your attitude…..or is it simply b’cos you are being YOU…..Whatever it is…we love you … Continue reading

Featured · Leave a comment

Out of Action

      A good friend told me today that these injuries are nature’s way of forcing us to take some much needed break and give others the opportunity to … Continue reading

Featured · Leave a comment

Masks

Masks, some blue, some red, some small, some all-important, some downright funny, some really scary……some similar to the ones we all wear….once ON, we go on our merry way, like … Continue reading

Featured · 2 Comments

Itsy Bitsy Spider

Humanity is like an enormous spider web, so that if you touch it anywhere, you set the whole thing trembling…..Just as John Donne believed that any man’s death, when we … Continue reading

Featured · Leave a comment

Mix Tape!

“The times you lived through, the people you shared those times with — nothing brings it all to life like an old mix tape. It does a better job of … Continue reading

Featured · Leave a comment

Fleeting Snippets !

Some random flashes here and there…….memories that I didn’t know existed in my subconscious mind, that I didn’t even think was possible for me to remember as I was just just … Continue reading

Featured · 4 Comments

Soothing Sunsets!

What is it about sunsets? A fiery glow of orange, pink……and some yellow hues. They enthrall you and no matter how many times you have basked in the glory of … Continue reading

Featured · Leave a comment

Deep in Thought!

Begin challenging your own assumptions. Your assumptions are your windows on the world. Scrub them off every once in awhile, or the light won’t come in. ~Alan Alda

Featured · Leave a comment

Walk with me……

A year since I got ink’d….a year where my health was plummeting faster than stocks do, a year where pain took over my life even though I have been living … Continue reading

Featured · 2 Comments

Nature’s Hi5!

To be able to witness the coming together of Nature’s glorious elements – Water, Sun or fire, Air, Earth, and Sky or space……. Here’s wishing for more such moments that consume me! The first … Continue reading

Featured · Leave a comment

OST of my Life!

Ever wonder like how your life (or certain actions that you do) will be if you had an Original Soundtrack, a background score of sorts? Have you ever imagined a … Continue reading

Featured · 6 Comments

Do People matter? From being first-class citizens to third-class

Need a Paradigm shift from “Moving Quickly” to “Moving Safely” Note: This piece has also been published in The Alternative I am a proud public transit commuter or at least … Continue reading

Featured · Leave a comment

Sunset Reflections!

“Sunsets, like childhood, are viewed with wonder not just because they are beautiful but because they are fleeting.” ~  Richard Paul Evans

Featured · Leave a comment

For as long as we both shall live

10 years, 12 years…………WOW!!! On one side, i am amazed that we have been married for [insert double-digits here] years and another side, i am like WHAT, its only been 10/12 years….it … Continue reading

Featured · 9 Comments

Smash your fears!

Heather is an 8-year survivor of mesothelioma – a rare cancer caused by asbestos exposure. When she was diagnosed, she had just given birth to her little girl and was … Continue reading

Featured · Leave a comment

Kernels of Truth

“(Following your instinct)’s like twisting a huge piece of metal into a different shape: you think you just don’t have the strength, but then you find you do, especially if … Continue reading

Featured · Leave a comment

Purple Rain

Purple flowers on a sunny day, a perfect symphony of warm and cool, a symbol of hope and romantic nostalgia or is it romance and nostalgia…..I can’t remember now. But … Continue reading

Featured · Leave a comment

By the Rivers of Babylon!

“We must begin thinking like a river if we are to leave a legacy of beauty and life for future generations.” ~ David Brower

Featured · 2 Comments

Vidyuth’s Jammin!

I think the best riffs and the best songs come when you’re jamming and having a good time. ~ Scott Ian I agree cos Vidyuth seems to be having a lot of … Continue reading

Featured · Leave a comment

நெத்தி அடி!

During the 2nd leg of our Wayanad/Kannur trip in December, we had visited the Sri Muthappan temple in a place called Parassinikadavu. The plan was to go to a snake park after … Continue reading

Featured · Leave a comment

Time for Change!

“Change kodi madam,” a phrase I hear regularly these days, for Rs.1, Rs.2 or Rs.5 or in some cases even Rs.10. The last time I heard a tamil equivalent was in Chennai in 2000 … Continue reading

Featured · Leave a comment

A Blessed Year!

2013 in ONE word – Blessed :) Yes, there were a lot of downs, my health hit rock bottom, I was having a lot of problems doing even the simplest of … Continue reading

Featured · Leave a comment

What our children teach us!

So there’s this kid that Vidyuth plays with. He has a tendency to tease others and pass hurtful comments. Kids (and parents alike) have tried to work with him and … Continue reading

Featured · 4 Comments

Roots and Wings!

There are two gifts we should give our kids – One is Roots and other is Wings! ~ Unknown

Featured · Leave a comment

For my first true love! Happy B’day dearest Vidyuth

Vidyuth is a Tween………Vidyuth is a tween……..Vidyuth is a tween……..Vidyuth is a tween…..Vidyuth is a tween..(in my head) I think it is going to take me this whole year to … Continue reading

Featured · 2 Comments

Time…….

Nothing great is created suddenly, any more than a bunch of grapes or a fig. If you tell me that you desire a fig. I answer you that there must be … Continue reading

Featured · Leave a comment

நல்வரவு – Nalvaravu – Drivelogues of a Travel Geek

NOTE: I wanted to split this post into 3 parts but I kept losing the flow, so it is going to be a lengthy post :) There is so much … Continue reading

Featured · 8 Comments

Full Moon

  “We must strive to be like the moon.’ An old man in Kabati repeated this sentence often… the adage served to remind people to always be on their best … Continue reading

Featured · 1 Comment

Stand Tall….

If I were a flower.. I would be a sunflower. To always follow the sun, Turn my back to darkness,  Stand proud, tall and straight even with my head full of … Continue reading

Featured · Leave a comment

You are invited to our Golu!

If there is one festival that I love and go all out, it is Navarathri or the Festival of 9 nights (Nava = 9 and Rathri = Night). Navrathri or … Continue reading

Featured · 1 Comment

Ever wonder……

Why the hero always blinks slowly, that too with his mouth wide open and falls for the heroine while she is (a) trying to catch butterflies or snowflakes (b) helping … Continue reading

Featured · Leave a comment

I get it……Do you?

You have been warned!! This is a Full Blown Rant What brought this on? Vishruth had some kind of swelling under his eye and I took him to the doctor … Continue reading

Featured · 12 Comments

Through Their Eyes – 2

Thro’ their eyes -Cont’d Kids have a tendency to constantly surprise us when we least expect it (to self….DUH! that’s why it’s a surprise :) and make you wish that you … Continue reading

Featured · 3 Comments

Like Mom, Like Daughter!

My folks were visiting us 2 weeks back – it was a long weekend on a/c of Ganesh Chaturthi. My mom had brought the silver plate a.k.a சாப்பாடு தட்டு that my … Continue reading

Featured · 3 Comments

One Pot….errr, pan meal – Sabudana Khichadi

I first heard about Sabudana Kichadi from my friend Archana who kept raving on and on about this wonderful dish. Lucky for me, Archana was going to make that dish the … Continue reading

Featured · Leave a comment

It’s all in the Name – Kathrikkai (Brinjal) Rasavangi

I love brinjals a.k.a eggplant/aubergine and like them in every form – thogayal – a form of chutney (துவையல், சட்னி), dry curries, sambhar(சாம்பார்), vetha kuzhambu (வத்த குழம்பு), you get my drift. Unfortunately … Continue reading

Featured · Leave a comment

I miss…………ME!

I miss waking up with a spring in my step, I miss looking forward to what the day holds for me, I miss being active, I miss being actively involved … Continue reading

Featured · 4 Comments

Carpe Diem!

There is no perfect moment to break or even burst out of established patterns, to journey in the path of self-discovery, to realize who you really are and what you are made of. … Continue reading

Featured · Leave a comment

Enjoy the act of living!

From one of my favorite photo blogs – SETHSNAP Enjoy the act of living. Always accept that you don’t know what you can do. Ignorance of your capability can expand you. … Continue reading

Featured · 1 Comment

Jammin’ it UP!

Vidyuth has been learning keyboard/piano (we have not yet bought a piano for him) for a year and a half now. Anytime he needs to relax, express, kill time when … Continue reading

Featured · Leave a comment

Stain(d)!

  I consider myself a stained-glass window. And this is how I live my life. Closing no doors and covering no windows; I am the multi-colored glass with light filtering … Continue reading

Featured · Leave a comment

Emotional Parenting!

Remember those days when you were elated at every single word (even if was Noooooo :) ) coming out of your lil one and you couldn’t wait for them to … Continue reading

Featured · 3 Comments

I am off to see the Wizard–wanna join me?

Who else, but The Wonderful Wizard of OZ? A wonderful classic that was re-enacted by the talented kids @ Elan. December 16, 2012 kickstarted the official Winter celebrations @ Elan … Continue reading

Featured · 1 Comment

Nostalgic Tune-up!

Ever listened to a song, only to be transported to your past, to wonderful memories that make you feel nostalgic? Guru and I were watching TV – a music show … Continue reading

Featured · 4 Comments

Life’s Purpose

I am sure we have all heard a lot about death and what awaits us once we walk through the gates of heaven, of course, this is assuming all of … Continue reading

Featured · 3 Comments

My friend, my confidant, my partner in crime……..my brother!

There’s no other love like the love for a brother. There’s no other love like the love from a brother. ~Astrid Alauda Growing up, you acted all nonchalant and like … Continue reading

October 7, 2014 · Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 722 other followers